Partner iş yerinde izin verilmemesinin sebebi makaleler

Gazi University Faculty of Law Review Gazi à niversitesi Hukuk ... Türk Medeni Kanunu (YÜR. TAR.: 01.01.2002) KANUN NO: 4721 Kabul Tarihi: 22.11.2001 RGT: 08.12.2001 RG NO: 24607 BAŞLANGIÇ A. Hukukun uygulanması ve kaynakları Madde 1 – Kanun, sözüyle ve özüyle değindiği bütün konularda uygulanır. Kanunda uygulanabilir bir hüküm yoksa, hakim, örf ve adet hukukuna göre, bu da yoksa kendisi kanun koyucu olsaydı nasıl bir kural […] Gazi University Faculty of Law Review Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt XVII, Temmuz 2013, Sayı 3 Vol. XVII, July 2013, No. 3 ANKARA Kasım 2013 Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Selçuk Law Review ISSN: 1306 – 8075 • E-ISSN: 2548 – 1177 Yayıncı Publisher Selçuk Üniversitesi, 42150, Konya, Türkiye Selçuk University, 42150, Konya, Turkey yerinde tımar sistemini ... bastırılmasından sonra yapılan ilk iş bölge sahiplerinin yani Kürtlerin vergi vermelerinin ve askere gitmelerinin sağlanması olmuştur.45 Osmanlı İmparatorluğu’nda 1856 yılında toprak özel mülkiyeti esaslarının tanınması doğrultusunda Arazi Kanunnamesi çıkarılmıştır.46Bu kanunname ile ... Reis icra görevleri dışında cemaatin yönetimine dahil olan yerlerde ortaya çıkan tüm iş ve davalarda adlî yeterlilik ve yetkiye de sahip olduğundan nikâha izin verip boşanma ilâmlarını onaylayabilecektir. 15-Millet reisinin vefatı veya istifası yüzünden boşalacak makama başkasının seçilmesi gerektiğinde genel meclis ... Maliye Bakanlığı’da konuya ilişkin olarak; ‘..iş yerinde çıkan yangın sonucu, ödeme kaydedici cihazın kullanma olanağının ortadan kalkması mücbir sebep hali olarak kabul edilir. Bu durumda VUK 14. maddesine istinaden, yeniden ödeme kaydedici cihaz temini için 15 günlük süre verilmesi gerekir.’ yönünde görüş ... İSLAM TOPLUMLARINDA GAYRIMÜSLIM AZINLIKLAR Mahkemede Bir Cami Saldırısı: Hagen Ulu Camii’nin Kundaklanması Orta Doğu’da Dinî Çeşitlilik Mirasının Geri Kazanımı, Gayrimüslimler ...

Osmanlı Belgelerinde Ermeni-İngiliz İlişkileri 1845-1890 ...